รายละเอียดการปรับปรุงระบบ
รหัสเวอร์ชั่น
วันที่ปรับเปลี่ยน
     1.0.42 20 ธ.ค. 2563
     1.0.41 19 ธ.ค. 2563
     1.0.40 18 ธ.ค. 2563
     1.0.38 16 ธ.ค. 2563
     1.0.37 15 ธ.ค. 2563
     1.0.36 14 ธ.ค. 2563
     1.0.35 13 ธ.ค. 2563
     1.0.34 12 ธ.ค. 2563
     1.0.33 11 ธ.ค. 2563
     1.0.32 10 ธ.ค. 2563
     1.0.31 09 ธ.ค. 2563
     1.0.30 08 ธ.ค. 2563
     1.0.29 31 ต.ค. 2562
     1.0.27 30 ต.ค. 2562
     1.0.28 22 ต.ค. 2562
     1.0.26 21 ต.ค. 2562
     1.0.25 15 ต.ค. 2562
     1.0.24 10 ต.ค. 2562
     1.0.23 08 ต.ค. 2562
     1.0.22 04 ต.ค. 2562
     1.0.21 03 ต.ค. 2562
     1.0.20 08 ก.พ. 2562
     1.0.19 02 ม.ค. 2562
     1.0.18 22 พ.ย. 2561
     1.0.17 12 ต.ค. 2561
     1.0.16 09 ต.ค. 2561
     1.0.15 06 ต.ค. 2561
     1.0.14 25 ก.ย. 2561
     1.0.13 04 ก.ย. 2561
     1.0.12 22 ส.ค. 2561
     1.0.11 16 ส.ค. 2561
     1.0.10 02 ส.ค. 2561
     1.0.9 26 ก.ค. 2561
     1.0.8 24 ก.ค. 2561
     1.0.7 21 ก.ค. 2561
     1.0.6 16 ก.ค. 2561
     1.0.5 11 ก.ค. 2561
     1.0.4 10 ก.ค. 2561
     1.0.3 09 ก.ค. 2561
     1.0.2 08 ก.ค. 2561
     1.0.1 02 ก.ค. 2561
     1.0.0 01 พ.ค. 2561
 รายละเอียดการปรับแก้ไข 1.0.35
รายการใหม่
1. กำหนดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสถานศึกษา
2. กำหนดกลุ่มเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3. บันทึกข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคล
4. รับนักเรียนนักศึกษาจากหลักสูตรปกติที่มีอยู่แล้ว
5. รับนักเรียนนักศึกษาจากหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเดิมที่มีอยู่แล้ว
6. กำหนดรหัสนักเรียนนักศึกษาเป็นรายกลุ่มเรียน
7. ตรวจสอบประวัตินักเรียนนักศึกษา
8. ส่งผลการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
9. บันทึกจบการศึกษานักเรียนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
10. พิมพ์ใบรายงานผลการเรียน ว.ผ.1
11. พิมพ์ใบรายงานผลการเรียน ว.ผ.2
12. พิมพ์ใบรายงานผลการเรียน ว.ผ.3
13. บันทึกแลขที่ใบ ร.บ.2
14. พิมพ์รายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
15. พิมพ์ใบรับรองผลการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ
16. พิมพ์ใบรายชื่อข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
17. พิมพ์ใบประวัติข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
18. พิมพ์ใบวุฒิบัตรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
19. พิมพ์ใบ รบ.1 ปวพ.58 ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
20. พิมพ์ใบ รบ.2 ปวพ.58
21. พิมพ์ใบประกาศนียบัตรภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้
22. หน้าจอบันทึกตารางเรียนตารางสอนของหลักสูตรระยะสั้น
23. หน้าจอครูผู้สอนสามารถส่งผลการเรียนระยะสั้นผ่านระบบได้
24. หน้าจอเจ้าหน้าที่สามารถอนุมัติผลการเรียนระยะสั้นผ่านระบบได้
25. หน้าจอนักเรียนนักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบได้