รายละเอียดการปรับปรุงระบบ
รหัสเวอร์ชั่น
วันที่ปรับเปลี่ยน
     1.0.42 20 ธ.ค. 2563
     1.0.41 19 ธ.ค. 2563
     1.0.40 18 ธ.ค. 2563
     1.0.38 16 ธ.ค. 2563
     1.0.37 15 ธ.ค. 2563
     1.0.36 14 ธ.ค. 2563
     1.0.35 13 ธ.ค. 2563
     1.0.34 12 ธ.ค. 2563
     1.0.33 11 ธ.ค. 2563
     1.0.32 10 ธ.ค. 2563
     1.0.31 09 ธ.ค. 2563
     1.0.30 08 ธ.ค. 2563
     1.0.29 31 ต.ค. 2562
     1.0.27 30 ต.ค. 2562
     1.0.28 22 ต.ค. 2562
     1.0.26 21 ต.ค. 2562
     1.0.25 15 ต.ค. 2562
     1.0.24 10 ต.ค. 2562
     1.0.23 08 ต.ค. 2562
     1.0.22 04 ต.ค. 2562
     1.0.21 03 ต.ค. 2562
     1.0.20 08 ก.พ. 2562
     1.0.19 02 ม.ค. 2562
     1.0.18 22 พ.ย. 2561
     1.0.17 12 ต.ค. 2561
     1.0.16 09 ต.ค. 2561
     1.0.15 06 ต.ค. 2561
     1.0.14 25 ก.ย. 2561
     1.0.13 04 ก.ย. 2561
     1.0.12 22 ส.ค. 2561
     1.0.11 16 ส.ค. 2561
     1.0.10 02 ส.ค. 2561
     1.0.9 26 ก.ค. 2561
     1.0.8 24 ก.ค. 2561
     1.0.7 21 ก.ค. 2561
     1.0.6 16 ก.ค. 2561
     1.0.5 11 ก.ค. 2561
     1.0.4 10 ก.ค. 2561
     1.0.3 09 ก.ค. 2561
     1.0.2 08 ก.ค. 2561
     1.0.1 02 ก.ค. 2561
     1.0.0 01 พ.ค. 2561
 รายละเอียดการปรับแก้ไข 1.0.42 ( เวอร์ชั่นล่าสุด )
รายการใหม่
1. เครื่องมือรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลใบประกอบวิชาชีพครูและตรวจสอบข้อมูลครู โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน
2. เชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
3. เครื่องมือรองรับในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนนักศึกษา โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน
4. เชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลกลางของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5. เครื่องมือรองรับในการเชื่อมโยงงข้อมูลผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร G-Code
6. โดยใช้รหัส G-Code 13 หลัก เชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลกลางของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ