รายละเอียดการปรับปรุงระบบ
รหัสเวอร์ชั่น
วันที่ปรับเปลี่ยน
     1.0.42 20 ธ.ค. 2563
     1.0.41 19 ธ.ค. 2563
     1.0.40 18 ธ.ค. 2563
     1.0.38 16 ธ.ค. 2563
     1.0.37 15 ธ.ค. 2563
     1.0.36 14 ธ.ค. 2563
     1.0.35 13 ธ.ค. 2563
     1.0.34 12 ธ.ค. 2563
     1.0.33 11 ธ.ค. 2563
     1.0.32 10 ธ.ค. 2563
     1.0.31 09 ธ.ค. 2563
     1.0.30 08 ธ.ค. 2563
     1.0.29 31 ต.ค. 2562
     1.0.27 30 ต.ค. 2562
     1.0.28 22 ต.ค. 2562
     1.0.26 21 ต.ค. 2562
     1.0.25 15 ต.ค. 2562
     1.0.24 10 ต.ค. 2562
     1.0.23 08 ต.ค. 2562
     1.0.22 04 ต.ค. 2562
     1.0.21 03 ต.ค. 2562
     1.0.20 08 ก.พ. 2562
     1.0.19 02 ม.ค. 2562
     1.0.18 22 พ.ย. 2561
     1.0.17 12 ต.ค. 2561
     1.0.16 09 ต.ค. 2561
     1.0.15 06 ต.ค. 2561
     1.0.14 25 ก.ย. 2561
     1.0.13 04 ก.ย. 2561
     1.0.12 22 ส.ค. 2561
     1.0.11 16 ส.ค. 2561
     1.0.10 02 ส.ค. 2561
     1.0.9 26 ก.ค. 2561
     1.0.8 24 ก.ค. 2561
     1.0.7 21 ก.ค. 2561
     1.0.6 16 ก.ค. 2561
     1.0.5 11 ก.ค. 2561
     1.0.4 10 ก.ค. 2561
     1.0.3 09 ก.ค. 2561
     1.0.2 08 ก.ค. 2561
     1.0.1 02 ก.ค. 2561
     1.0.0 01 พ.ค. 2561
 รายละเอียดการปรับแก้ไข 1.0.33
รายการใหม่
1. ค้นหารายชื่อนักเรียนนักศึกษาจากระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าได้
2. พิมพ์ข้อมูลรายชื่อนักเรียนนักศึกษาจากระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าได้
3. พิมพ์ใบรายงานผลการเรียน (รบ.1) ปวช. ได้ (ฐานข้อมูลศิษย์เก่า)
4. พิมพ์ใบรายงานผลการเรียน (รบ.1) ปวส. ได้ (ฐานข้อมูลศิษย์เก่า)
5. พิมพ์เอกสารรายงานผลการเรียน (Transcript) ปวช.ได้ (ฐานข้อมูลศิษย์เก่า)
6. พิมพ์เอกสารรายงานผลการเรียน (Transcript) ปวส.ได้ (ฐานข้อมูลศิษย์เก่า)
7. โอนย้ายข้อมูลนักเรียนนักศึกษาจากระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าไปยังระบบงานทะเบียนนักเรียนนักศึกษาปกติได้
8. กำหนดเกณฑ์คะแนนเก็บสำหรับประเมินผลการเรียนตามรายวิชาได้
9. แจ้งเตือนหรือแสดงข้อมูลบันทึกคะแนนที่หน้าจอ กรณีนักเรียนนักศึกษามีเวลา เข้าเรียนไม่ครบ 80%
10. บันทึกผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพได้
11. ประมวลผลการเรียน GPA/GPAX ของนักเรียนนักศึกษาระบบปกติได้