รายละเอียดการปรับปรุงระบบ
รหัสเวอร์ชั่น
วันที่ปรับเปลี่ยน
     1.0.42 20 ธ.ค. 2563
     1.0.41 19 ธ.ค. 2563
     1.0.40 18 ธ.ค. 2563
     1.0.38 16 ธ.ค. 2563
     1.0.37 15 ธ.ค. 2563
     1.0.36 14 ธ.ค. 2563
     1.0.35 13 ธ.ค. 2563
     1.0.34 12 ธ.ค. 2563
     1.0.33 11 ธ.ค. 2563
     1.0.32 10 ธ.ค. 2563
     1.0.31 09 ธ.ค. 2563
     1.0.30 08 ธ.ค. 2563
     1.0.29 31 ต.ค. 2562
     1.0.27 30 ต.ค. 2562
     1.0.28 22 ต.ค. 2562
     1.0.26 21 ต.ค. 2562
     1.0.25 15 ต.ค. 2562
     1.0.24 10 ต.ค. 2562
     1.0.23 08 ต.ค. 2562
     1.0.22 04 ต.ค. 2562
     1.0.21 03 ต.ค. 2562
     1.0.20 08 ก.พ. 2562
     1.0.19 02 ม.ค. 2562
     1.0.18 22 พ.ย. 2561
     1.0.17 12 ต.ค. 2561
     1.0.16 09 ต.ค. 2561
     1.0.15 06 ต.ค. 2561
     1.0.14 25 ก.ย. 2561
     1.0.13 04 ก.ย. 2561
     1.0.12 22 ส.ค. 2561
     1.0.11 16 ส.ค. 2561
     1.0.10 02 ส.ค. 2561
     1.0.9 26 ก.ค. 2561
     1.0.8 24 ก.ค. 2561
     1.0.7 21 ก.ค. 2561
     1.0.6 16 ก.ค. 2561
     1.0.5 11 ก.ค. 2561
     1.0.4 10 ก.ค. 2561
     1.0.3 09 ก.ค. 2561
     1.0.2 08 ก.ค. 2561
     1.0.1 02 ก.ค. 2561
     1.0.0 01 พ.ค. 2561
 รายละเอียดการปรับแก้ไข 1.0.2
รายการใหม่
1. ใบรายชื่อหลักสูตรระยะสั้น
2. แบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น (ใบ ร.บ.2)
3. ใบรายงาน ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร ระยะสั้น (ใบ ร.บ )
4. ประวัตินักเรียนนักศึกษา (ระยะสั้น/นอกระบบ)
รายการที่ปรับเปลี่ยน
1. ใบประวัติหลักสูตรระยะสั้น
2. ปรับหน้าจอรายชื่อบุคลากรเรื่องการลบข้อมูลบุคลากร
3. ปรับหน้าจอบุคลากร ตัดความสามารถพิเศษ, เลขที่แต่งตั้ง, หนังสือแต่งตั้ง
4. ปรับหน้าจอบุคลากร ตัดประเภทวิชาที่สอน, ระดับชั้นที่สอนและจำนวนชั่วโมงที่สอน จะให้ระบบไปเชื่อมโยงข้อ
5. ปรับหน้าจอรายชื่อนักเรียนให้ค้นหาตามประเภทวิชา สาขาวิชา และ สาขางานได้