รายละเอียดการปรับปรุงระบบ
รหัสเวอร์ชั่น
วันที่ปรับเปลี่ยน
     1.0.42 20 ธ.ค. 2563
     1.0.41 19 ธ.ค. 2563
     1.0.40 18 ธ.ค. 2563
     1.0.38 16 ธ.ค. 2563
     1.0.37 15 ธ.ค. 2563
     1.0.36 14 ธ.ค. 2563
     1.0.35 13 ธ.ค. 2563
     1.0.34 12 ธ.ค. 2563
     1.0.33 11 ธ.ค. 2563
     1.0.32 10 ธ.ค. 2563
     1.0.31 09 ธ.ค. 2563
     1.0.30 08 ธ.ค. 2563
     1.0.29 31 ต.ค. 2562
     1.0.27 30 ต.ค. 2562
     1.0.28 22 ต.ค. 2562
     1.0.26 21 ต.ค. 2562
     1.0.25 15 ต.ค. 2562
     1.0.24 10 ต.ค. 2562
     1.0.23 08 ต.ค. 2562
     1.0.22 04 ต.ค. 2562
     1.0.21 03 ต.ค. 2562
     1.0.20 08 ก.พ. 2562
     1.0.19 02 ม.ค. 2562
     1.0.18 22 พ.ย. 2561
     1.0.17 12 ต.ค. 2561
     1.0.16 09 ต.ค. 2561
     1.0.15 06 ต.ค. 2561
     1.0.14 25 ก.ย. 2561
     1.0.13 04 ก.ย. 2561
     1.0.12 22 ส.ค. 2561
     1.0.11 16 ส.ค. 2561
     1.0.10 02 ส.ค. 2561
     1.0.9 26 ก.ค. 2561
     1.0.8 24 ก.ค. 2561
     1.0.7 21 ก.ค. 2561
     1.0.6 16 ก.ค. 2561
     1.0.5 11 ก.ค. 2561
     1.0.4 10 ก.ค. 2561
     1.0.3 09 ก.ค. 2561
     1.0.2 08 ก.ค. 2561
     1.0.1 02 ก.ค. 2561
     1.0.0 01 พ.ค. 2561
 รายละเอียดการปรับแก้ไข 1.0.32
รายการใหม่
1. เช็คชื่อนักเรียนนักศึกษาที่มาเข้าแถวหน้าเสาธงได้
2. แสดงข้อมูลรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการเช็คชื่อหน้าเสาธงได้
3. แสดงข้อมูลรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้รับการเช็คชื่อหน้าเสาธงได้
4. แสดงข้อมูลการเช็คนักเรียนนักศึกษาหน้าเสาธงเป็นรายเดือนได้
5. เช็คชื่อนักเรียนนักศึกษาตามรายวิชาที่เรียนเป็นรายสัปดาห์ได้
6. เช็คชื่อนักเรียนนักศึกษาตามวันเวลาที่เรียน โดยเชื่อมโยงวันที่จากปฏิทินการศึกษาและวันหยุดของสถานศึกษา
7. แสดงข้อมูลการเช็คชื่อนักเรียนนักศึกษาตามรายวิชาเป็นรายภาคเรียนได้
8. รับสมัครนักเรียนนักศึกษาจากนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหรือโอนย้ายจากสถานศึกษาเดียวกันได้
9. กำหนดรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบให้นักเรียนนักศึกษาได้
10. พิมพ์รหัสผู้ใช้งาน User Login ของนักเรียนนักศึกษาจากระบบได้
11. จัดการรหัสผ่านของนักเรียนนักศึกษาในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ เช่น การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่จากระบบ
12. พิมพ์ใบรายงานผลการเรียน (รบ.1) ปวช.
13. พิมพ์เอกสารรายงานผลการเรียน (Transcript) ปวช.
14. พิมพ์แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (รบ.2) ปวช.
15. พิมพ์ประกาศนียบัตร ปวช.
16. พิมพ์วุฒิบัตร ปวช.
17. พิมพ์ใบรับรองผลการเรียน ปวช.
18. พิมพ์ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน ปวช.
19. โอนย้ายฐานข้อมูลนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหรือจำหน่ายออกหรือลาออกไปไว้ที่ระบบฐานข้อมูลศิษย์
20. เก่าของสถานศึกษาได้