รายละเอียดการปรับปรุงระบบ
รหัสเวอร์ชั่น
วันที่ปรับเปลี่ยน
     1.0.42 20 ธ.ค. 2563
     1.0.41 19 ธ.ค. 2563
     1.0.40 18 ธ.ค. 2563
     1.0.38 16 ธ.ค. 2563
     1.0.37 15 ธ.ค. 2563
     1.0.36 14 ธ.ค. 2563
     1.0.35 13 ธ.ค. 2563
     1.0.34 12 ธ.ค. 2563
     1.0.33 11 ธ.ค. 2563
     1.0.32 10 ธ.ค. 2563
     1.0.31 09 ธ.ค. 2563
     1.0.30 08 ธ.ค. 2563
     1.0.29 31 ต.ค. 2562
     1.0.27 30 ต.ค. 2562
     1.0.28 22 ต.ค. 2562
     1.0.26 21 ต.ค. 2562
     1.0.25 15 ต.ค. 2562
     1.0.24 10 ต.ค. 2562
     1.0.23 08 ต.ค. 2562
     1.0.22 04 ต.ค. 2562
     1.0.21 03 ต.ค. 2562
     1.0.20 08 ก.พ. 2562
     1.0.19 02 ม.ค. 2562
     1.0.18 22 พ.ย. 2561
     1.0.17 12 ต.ค. 2561
     1.0.16 09 ต.ค. 2561
     1.0.15 06 ต.ค. 2561
     1.0.14 25 ก.ย. 2561
     1.0.13 04 ก.ย. 2561
     1.0.12 22 ส.ค. 2561
     1.0.11 16 ส.ค. 2561
     1.0.10 02 ส.ค. 2561
     1.0.9 26 ก.ค. 2561
     1.0.8 24 ก.ค. 2561
     1.0.7 21 ก.ค. 2561
     1.0.6 16 ก.ค. 2561
     1.0.5 11 ก.ค. 2561
     1.0.4 10 ก.ค. 2561
     1.0.3 09 ก.ค. 2561
     1.0.2 08 ก.ค. 2561
     1.0.1 02 ก.ค. 2561
     1.0.0 01 พ.ค. 2561
 รายละเอียดการปรับแก้ไข 1.0.38
รายการใหม่
1. กำหนดแผนการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาหลักสูตรปกติได้ (สถานศึกษาเอกชน)
2. กำหนดสาขางานที่ต้องการเปิดรับสมัครได้ (สถานศึกษาเอกชน)
3. กำหนดระยะเวลา เปิด/ปิด การรับสมัครได้ (สถานศึกษาเอกชน)
4. กำหนดจำนวนสาขาสูงสุดที่เปิดให้ผู้เลือกสมัครเรียนต่อรอบได้ (สถานศึกษาเอกชน)
5. บันทึกข้อมูลผู้สมัครเรียนได้ (สถานศึกษาเอกชน)
6. พิมพ์ใบสมัครเรียนได้ (สถานศึกษาเอกชน)
7. บันทึกผลการสอบได้ (สถานศึกษาเอกชน)
8. บันทึกผลการรับรายงานตัวได้ (สถานศึกษาเอกชน)
9. บันทึกผลการรับมอบตัวได้ (สถานศึกษาเอกชน)
10. พิมพ์ใบประวัติผู้สมัครเรียนได้ (สถานศึกษาเอกชน)
11. พิมพ์ใบมอบตัวของผู้สมัครเรียนได้ (สถานศึกษาเอกชน)
12. ออกรหัสประจำตัวนักเรียนนักศึกษาได้ (สถานศึกษาเอกชน)
13. ค้นหาประวัติการสมัคเรียนได้ (สถานศึกษาเอกชน)
14. พิมพ์รายงานการสมัครเรียนได้ (สถานศึกษาเอกชน)