รายละเอียดการปรับปรุงระบบ
รหัสเวอร์ชั่น
วันที่ปรับเปลี่ยน
     1.0.42 20 ธ.ค. 2563
     1.0.41 19 ธ.ค. 2563
     1.0.40 18 ธ.ค. 2563
     1.0.38 16 ธ.ค. 2563
     1.0.37 15 ธ.ค. 2563
     1.0.36 14 ธ.ค. 2563
     1.0.35 13 ธ.ค. 2563
     1.0.34 12 ธ.ค. 2563
     1.0.33 11 ธ.ค. 2563
     1.0.32 10 ธ.ค. 2563
     1.0.31 09 ธ.ค. 2563
     1.0.30 08 ธ.ค. 2563
     1.0.29 31 ต.ค. 2562
     1.0.27 30 ต.ค. 2562
     1.0.28 22 ต.ค. 2562
     1.0.26 21 ต.ค. 2562
     1.0.25 15 ต.ค. 2562
     1.0.24 10 ต.ค. 2562
     1.0.23 08 ต.ค. 2562
     1.0.22 04 ต.ค. 2562
     1.0.21 03 ต.ค. 2562
     1.0.20 08 ก.พ. 2562
     1.0.19 02 ม.ค. 2562
     1.0.18 22 พ.ย. 2561
     1.0.17 12 ต.ค. 2561
     1.0.16 09 ต.ค. 2561
     1.0.15 06 ต.ค. 2561
     1.0.14 25 ก.ย. 2561
     1.0.13 04 ก.ย. 2561
     1.0.12 22 ส.ค. 2561
     1.0.11 16 ส.ค. 2561
     1.0.10 02 ส.ค. 2561
     1.0.9 26 ก.ค. 2561
     1.0.8 24 ก.ค. 2561
     1.0.7 21 ก.ค. 2561
     1.0.6 16 ก.ค. 2561
     1.0.5 11 ก.ค. 2561
     1.0.4 10 ก.ค. 2561
     1.0.3 09 ก.ค. 2561
     1.0.2 08 ก.ค. 2561
     1.0.1 02 ก.ค. 2561
     1.0.0 01 พ.ค. 2561
 รายละเอียดการปรับแก้ไข 1.0.31
รายการใหม่
1. กำหนดรายวิชา Home Room เป็นรายภาคได้
2. กำหนดวันหยุดประจำปีของสถานศึกษาได้
3. กรณีแผนการเรียนหลายแผนการเรียนในกลุ่มเดียวกัน ต้องกำหนดกลุ่มแผนการเรียนย่อยได้ 4 กลุ่มแผนการเรียน
4. กำหนดชั่วโมง PLC ของครูผู้สอนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มได้
5. กำหนดแผนการเรียน โดยเลือกรายวิชาจากแหล่งที่มาได้แก่ รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร รายวิชาสถานศึกษา
6. และรายวิชาสาขาอื่น
7. กำหนดรายละเอียดของวิชาที่แผนการเรียนได้ เช่น รายวิชาเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ รายวิชาที่จัดการเรีย
8. การสอนเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น
9. ส่งออกข้อมูลตารางเรียนตารางสอน ในรูปแบบ Excel File ได้
10. กำหนดการจัดการเรียนการสอน Block Course แบบรายวัน หรือกำหนดเป็นช่วงวันเรียนได้
11. พิมพ์ตารางเรียนของการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course ของกลุ่มเรียนได้
12. พิมพ์ตารางสอนของการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course ของผู้สอนได้
13. พิมพ์ตารางงเรียนของการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course ของนักเรียนนักศึกษารายบุคคลได้