รายละเอียดการปรับปรุงระบบ
รหัสเวอร์ชั่น
วันที่ปรับเปลี่ยน
     1.0.42 20 ธ.ค. 2563
     1.0.41 19 ธ.ค. 2563
     1.0.40 18 ธ.ค. 2563
     1.0.38 16 ธ.ค. 2563
     1.0.37 15 ธ.ค. 2563
     1.0.36 14 ธ.ค. 2563
     1.0.35 13 ธ.ค. 2563
     1.0.34 12 ธ.ค. 2563
     1.0.33 11 ธ.ค. 2563
     1.0.32 10 ธ.ค. 2563
     1.0.31 09 ธ.ค. 2563
     1.0.30 08 ธ.ค. 2563
     1.0.29 31 ต.ค. 2562
     1.0.27 30 ต.ค. 2562
     1.0.28 22 ต.ค. 2562
     1.0.26 21 ต.ค. 2562
     1.0.25 15 ต.ค. 2562
     1.0.24 10 ต.ค. 2562
     1.0.23 08 ต.ค. 2562
     1.0.22 04 ต.ค. 2562
     1.0.21 03 ต.ค. 2562
     1.0.20 08 ก.พ. 2562
     1.0.19 02 ม.ค. 2562
     1.0.18 22 พ.ย. 2561
     1.0.17 12 ต.ค. 2561
     1.0.16 09 ต.ค. 2561
     1.0.15 06 ต.ค. 2561
     1.0.14 25 ก.ย. 2561
     1.0.13 04 ก.ย. 2561
     1.0.12 22 ส.ค. 2561
     1.0.11 16 ส.ค. 2561
     1.0.10 02 ส.ค. 2561
     1.0.9 26 ก.ค. 2561
     1.0.8 24 ก.ค. 2561
     1.0.7 21 ก.ค. 2561
     1.0.6 16 ก.ค. 2561
     1.0.5 11 ก.ค. 2561
     1.0.4 10 ก.ค. 2561
     1.0.3 09 ก.ค. 2561
     1.0.2 08 ก.ค. 2561
     1.0.1 02 ก.ค. 2561
     1.0.0 01 พ.ค. 2561
 รายละเอียดการปรับแก้ไข 1.0.30
รายการใหม่
1. ระบบการจัดการโครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน
2. ระบบการจัดการงานทะเบียนนักเรียนนักศึกษา
3. ระบบการจัดการตารางเรียนตารางสอน
4. ระบบการจัดการการลงทะเบียน
5. ระบบการจัดการระบบประมวลผลการเรียน
6. ระบบการจัดการระบบตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
7. ระบบการจัดการระบบคลังข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
8. ระบบการจัดการระบบบริการนักเรียนนักศึกษา On-Line
9. ระบบการจัดการระบบบริการงานครูผู้สอน On-Line
10. ระบบฐานข้อมูลรายละเอียดของสถานศึกษา
11. ระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล นักเรียนนักศึกษา ครูผู้สอน สถานศึกษา