รายละเอียดการปรับปรุงระบบ
รหัสเวอร์ชั่น
วันที่ปรับเปลี่ยน
     1.0.42 20 ธ.ค. 2563
     1.0.41 19 ธ.ค. 2563
     1.0.40 18 ธ.ค. 2563
     1.0.38 16 ธ.ค. 2563
     1.0.37 15 ธ.ค. 2563
     1.0.36 14 ธ.ค. 2563
     1.0.35 13 ธ.ค. 2563
     1.0.34 12 ธ.ค. 2563
     1.0.33 11 ธ.ค. 2563
     1.0.32 10 ธ.ค. 2563
     1.0.31 09 ธ.ค. 2563
     1.0.30 08 ธ.ค. 2563
     1.0.29 31 ต.ค. 2562
     1.0.27 30 ต.ค. 2562
     1.0.28 22 ต.ค. 2562
     1.0.26 21 ต.ค. 2562
     1.0.25 15 ต.ค. 2562
     1.0.24 10 ต.ค. 2562
     1.0.23 08 ต.ค. 2562
     1.0.22 04 ต.ค. 2562
     1.0.21 03 ต.ค. 2562
     1.0.20 08 ก.พ. 2562
     1.0.19 02 ม.ค. 2562
     1.0.18 22 พ.ย. 2561
     1.0.17 12 ต.ค. 2561
     1.0.16 09 ต.ค. 2561
     1.0.15 06 ต.ค. 2561
     1.0.14 25 ก.ย. 2561
     1.0.13 04 ก.ย. 2561
     1.0.12 22 ส.ค. 2561
     1.0.11 16 ส.ค. 2561
     1.0.10 02 ส.ค. 2561
     1.0.9 26 ก.ค. 2561
     1.0.8 24 ก.ค. 2561
     1.0.7 21 ก.ค. 2561
     1.0.6 16 ก.ค. 2561
     1.0.5 11 ก.ค. 2561
     1.0.4 10 ก.ค. 2561
     1.0.3 09 ก.ค. 2561
     1.0.2 08 ก.ค. 2561
     1.0.1 02 ก.ค. 2561
     1.0.0 01 พ.ค. 2561
 รายละเอียดการปรับแก้ไข 1.0.17
รายการใหม่
1. เพิ่มรายงานวัดผล ส่งออกแบบ Excel
2. เพิ่ม สรุปผลการปฏิบัติการสอน ส่งออกในรูปแบบ Excel
รายการที่ปรับเปลี่ยน
1. สามมารถ แนบไฟล์เอกสาร หลักสูตร ได้
2. ตารางเรียนตารางสอน สามารภเรียนร่วมในกลุ่มอื่นได้
รายการที่แก้ไข
1. สาขาวิชา ไม่บังคับกรอกชื่อย่อ ,บังคับกรอกชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
2. รายวิชา ตัดให้เหลือ 1 บรรทัด, ตัดหน่วยกิตที่ศึกษาด้วยตนเองออก
3. หลักสูตร ปีที่สร้าง ใช้คำว่า ปีพุทธศักราชของหลักสูตร
4. หลักสูตร เปลี่ยนข้อความ หลักสูตรใหม่ เป็น หลักสูตรเพิ่มเติม
5. หลักสูตร ตัดภาคเรียนออก ให้เหลือแค่ปีการศึกษาอย่างเดียว