รายละเอียดการปรับปรุงระบบ
รหัสเวอร์ชั่น
วันที่ปรับเปลี่ยน
     1.0.42 20 ธ.ค. 2563
     1.0.41 19 ธ.ค. 2563
     1.0.40 18 ธ.ค. 2563
     1.0.38 16 ธ.ค. 2563
     1.0.37 15 ธ.ค. 2563
     1.0.36 14 ธ.ค. 2563
     1.0.35 13 ธ.ค. 2563
     1.0.34 12 ธ.ค. 2563
     1.0.33 11 ธ.ค. 2563
     1.0.32 10 ธ.ค. 2563
     1.0.31 09 ธ.ค. 2563
     1.0.30 08 ธ.ค. 2563
     1.0.29 31 ต.ค. 2562
     1.0.27 30 ต.ค. 2562
     1.0.28 22 ต.ค. 2562
     1.0.26 21 ต.ค. 2562
     1.0.25 15 ต.ค. 2562
     1.0.24 10 ต.ค. 2562
     1.0.23 08 ต.ค. 2562
     1.0.22 04 ต.ค. 2562
     1.0.21 03 ต.ค. 2562
     1.0.20 08 ก.พ. 2562
     1.0.19 02 ม.ค. 2562
     1.0.18 22 พ.ย. 2561
     1.0.17 12 ต.ค. 2561
     1.0.16 09 ต.ค. 2561
     1.0.15 06 ต.ค. 2561
     1.0.14 25 ก.ย. 2561
     1.0.13 04 ก.ย. 2561
     1.0.12 22 ส.ค. 2561
     1.0.11 16 ส.ค. 2561
     1.0.10 02 ส.ค. 2561
     1.0.9 26 ก.ค. 2561
     1.0.8 24 ก.ค. 2561
     1.0.7 21 ก.ค. 2561
     1.0.6 16 ก.ค. 2561
     1.0.5 11 ก.ค. 2561
     1.0.4 10 ก.ค. 2561
     1.0.3 09 ก.ค. 2561
     1.0.2 08 ก.ค. 2561
     1.0.1 02 ก.ค. 2561
     1.0.0 01 พ.ค. 2561
 รายละเอียดการปรับแก้ไข 1.0.41
รายการใหม่
1. รายงานจำนวนนักเรียนนักศึกษาจำแนกตามสถานภาพสถานศึกษา
2. รายงานจำนวนนักเรียนนักศึกษาจำแนกตามความพิการ
3. รายงานจำนวนนักเรียนนักศึกษาจำแนกตามเชื้อชาติ
4. รายงานจำนวนนักเรียนนักศึกษาจำแนกตามระดับชั้น
5. รายงานจำนวนนักเรียนนักศึกษาจำแนกตามสถานศึกษา
6. รายงานจำนวนนักเรียนนักศึกษาจำแนกตามประเภทวิชา
7. รายงานจำนวนนักเรียนนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชา
8. รายงานจำนวนนักเรียนนักศึกษาจำแนกตามสาขางาน
9. รายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษาจบที่สำเร็จการศึกษา รายบุคคล
10. รายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษาจบที่สำเร็จการศึกษา แยกตามประเภทวิชา
11. รายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษาจบที่สำเร็จการศึกษา แยกตามสาขาวิชา
12. รายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษาออกกลางคัน รายบุคคล
13. รายงานจำนวนนักเรียนนักศึกษาพิการ จำนวนตามประเภทของความพิการ
14. ตารางแสดงจำนวนนักเรียนนักศึกษา จำแนกตามประเภทวิชา ระดับชั้น และลักษณะนักเรียน ในภาพรวม
15. ปรับปรุงข้อมูลตั้งต้นของระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน PVIS ให้มีรหัสข้อมูลที่ตรงกันกับ
16. รหัสข้อมูลตั้งตั้นของระบบงานทะเบียน วัดผลนักเรียนักศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ
17. เพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลในการบริหารจัดการหรือแสดงผลข้อมูลด้วยรหัสข้อมูลตั้งต้นที่เหมือนกัน