รายละเอียดการปรับปรุงระบบ
รหัสเวอร์ชั่น
วันที่ปรับเปลี่ยน
     1.0.42 20 ธ.ค. 2563
     1.0.41 19 ธ.ค. 2563
     1.0.40 18 ธ.ค. 2563
     1.0.38 16 ธ.ค. 2563
     1.0.37 15 ธ.ค. 2563
     1.0.36 14 ธ.ค. 2563
     1.0.35 13 ธ.ค. 2563
     1.0.34 12 ธ.ค. 2563
     1.0.33 11 ธ.ค. 2563
     1.0.32 10 ธ.ค. 2563
     1.0.31 09 ธ.ค. 2563
     1.0.30 08 ธ.ค. 2563
     1.0.29 31 ต.ค. 2562
     1.0.27 30 ต.ค. 2562
     1.0.28 22 ต.ค. 2562
     1.0.26 21 ต.ค. 2562
     1.0.25 15 ต.ค. 2562
     1.0.24 10 ต.ค. 2562
     1.0.23 08 ต.ค. 2562
     1.0.22 04 ต.ค. 2562
     1.0.21 03 ต.ค. 2562
     1.0.20 08 ก.พ. 2562
     1.0.19 02 ม.ค. 2562
     1.0.18 22 พ.ย. 2561
     1.0.17 12 ต.ค. 2561
     1.0.16 09 ต.ค. 2561
     1.0.15 06 ต.ค. 2561
     1.0.14 25 ก.ย. 2561
     1.0.13 04 ก.ย. 2561
     1.0.12 22 ส.ค. 2561
     1.0.11 16 ส.ค. 2561
     1.0.10 02 ส.ค. 2561
     1.0.9 26 ก.ค. 2561
     1.0.8 24 ก.ค. 2561
     1.0.7 21 ก.ค. 2561
     1.0.6 16 ก.ค. 2561
     1.0.5 11 ก.ค. 2561
     1.0.4 10 ก.ค. 2561
     1.0.3 09 ก.ค. 2561
     1.0.2 08 ก.ค. 2561
     1.0.1 02 ก.ค. 2561
     1.0.0 01 พ.ค. 2561
 รายละเอียดการปรับแก้ไข 1.0.13
รายการใหม่
1. เพิ่ม รายงานวัดผล ในส่วนของการส่งผลการเรียน
2. เพิ่ม รายงานสรุปผลการปฏิบัติการสอน ในส่วนของการส่งผลการเรียน
รายการที่ปรับเปลี่ยน
1. รวมหน้า ผลการเรียนส่งผู้ปกครอง แบบมีที่อยู่ และไม่มีที่อยุ้ไว้หน้าเดียวกัน
2. รวมหน้า ใบประกาศเกรดเฉลี่ยที่สูงกว่าเกณฑ์ ไว้หน้าเกียวกัน
3. รวมหน้า ใบประกาศเกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ไว้หน้าเดียวกัน
รายการที่แก้ไข
1. แก้ไข พิมพ์แผนการเรียนภาคเรียน 1 ภาคเรียน
2. แก้ไข พิมพ์แผนการเรียนภาคเรียน 2 ภาคเรียน