รายละเอียดการปรับปรุงระบบ
รหัสเวอร์ชั่น
วันที่ปรับเปลี่ยน
     1.0.42 20 ธ.ค. 2563
     1.0.41 19 ธ.ค. 2563
     1.0.40 18 ธ.ค. 2563
     1.0.38 16 ธ.ค. 2563
     1.0.37 15 ธ.ค. 2563
     1.0.36 14 ธ.ค. 2563
     1.0.35 13 ธ.ค. 2563
     1.0.34 12 ธ.ค. 2563
     1.0.33 11 ธ.ค. 2563
     1.0.32 10 ธ.ค. 2563
     1.0.31 09 ธ.ค. 2563
     1.0.30 08 ธ.ค. 2563
     1.0.29 31 ต.ค. 2562
     1.0.27 30 ต.ค. 2562
     1.0.28 22 ต.ค. 2562
     1.0.26 21 ต.ค. 2562
     1.0.25 15 ต.ค. 2562
     1.0.24 10 ต.ค. 2562
     1.0.23 08 ต.ค. 2562
     1.0.22 04 ต.ค. 2562
     1.0.21 03 ต.ค. 2562
     1.0.20 08 ก.พ. 2562
     1.0.19 02 ม.ค. 2562
     1.0.18 22 พ.ย. 2561
     1.0.17 12 ต.ค. 2561
     1.0.16 09 ต.ค. 2561
     1.0.15 06 ต.ค. 2561
     1.0.14 25 ก.ย. 2561
     1.0.13 04 ก.ย. 2561
     1.0.12 22 ส.ค. 2561
     1.0.11 16 ส.ค. 2561
     1.0.10 02 ส.ค. 2561
     1.0.9 26 ก.ค. 2561
     1.0.8 24 ก.ค. 2561
     1.0.7 21 ก.ค. 2561
     1.0.6 16 ก.ค. 2561
     1.0.5 11 ก.ค. 2561
     1.0.4 10 ก.ค. 2561
     1.0.3 09 ก.ค. 2561
     1.0.2 08 ก.ค. 2561
     1.0.1 02 ก.ค. 2561
     1.0.0 01 พ.ค. 2561
 รายละเอียดการปรับแก้ไข 1.0.37
รายการใหม่
1. กำหนดระยะเวลาการจัดทำแผนการรับสมัครหลักสูตรปกติ โดยสามารถกำหนดแยกตามระดับการศึกษาของสถานศึกษา
2. ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ (ส่วนกลาง)
3. ค้นหาประวัติการสมัครเรียน ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ (ส่วนกลาง)
4. พิมพ์ข้อมูลผลสถิติการรับสมัคร ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ (ส่วนกลาง)
5. พิมพ์ข้อมูลผลการรับสมัครเทียบแผนการรับสมัคร จำแนกรายจังหวัด ทั้งรัฐและเอกชนได้ (ส่วนกลาง)
6. พิมพ์ข้อมุลผลการรับสมัครเทียบแผนการรับสมัคร จำแนกรายสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ (ส่วนกลาง)
7. พิมพ์รายงานผลการรับสมัครเทียบแผนการรับสมัครทุกสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ (ส่วนกลาง)
8. กำหนดแผนการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาหลักสูตรปกติได้ โดยใช้ข้อมูลร่วม ได้แก่
9. ประเภทวิชา สาขางาน จากโครงสร้างหลักสูตรกลางของ สอศ. มาจัดทำแผน (สถานศึกษาภาครัฐ)
10. กำหนดสาขางานที่ต้องการเปิดรับสมัครได้ (สถานศึกษาภาครัฐ)
11. กำหนดระยะเวลา เปิด/ปิด การรับสมัครได้ (สถานศึกษาภาครัฐ)
12. กำหนดจำนวนสาขาสูงสุดที่เปิดให้ผู้สมัครเลือกสมัครเรียนต่อรอบได้ (สถานศึกษาภาครัฐ)
13. บันทึกข้อมูลผู้สมัคเรียนได้ (สถานศึกษาภาครัฐ)
14. พิมพ์ใบสมัครเรียนได้ (สถานศึกษาภาครัฐ)
15. บันทึกผลการสอบได้ (สถานศึกษาภาครัฐ)
16. บันทึกผลการรับรายงานตัวได้ (สถานศึกษาภาครัฐ)
17. บันทึกผลการรับมอบตัวได้ (สถานศึกษาภาครัฐ)
18. พิมพ์ใบประวัติผู้สมัครเรียนได้ (สถานศึกษาภาครัฐ)
19. พิมพ์ใบมอบตัวของผู้สมัครเรียนได้ (สถานศึกษาภาครัฐ)
20. ออกรหัสประจำตัวนักเรียนนักศึกษาได้ (สถานศึกษาภาครัฐ)
21. ค้นหาประวัติการสมัครเรียนได้ (สถานศึกษาภาครัฐ)
22. พิมพ์รายงานการสมัครเรียนได้ (สถานศึกษาภาครัฐ)
23. โอนข้อมูลผู้สมัครที่ผ่ารการรับมอบตัว เพื่อเข้าเป็นนักเรียนนักศึกษาได้ (สถานศึกษาภาครัฐ)