รายละเอียดการปรับปรุงระบบ
รหัสเวอร์ชั่น
วันที่ปรับเปลี่ยน
     1.0.42 20 ธ.ค. 2563
     1.0.41 19 ธ.ค. 2563
     1.0.40 18 ธ.ค. 2563
     1.0.38 16 ธ.ค. 2563
     1.0.37 15 ธ.ค. 2563
     1.0.36 14 ธ.ค. 2563
     1.0.35 13 ธ.ค. 2563
     1.0.34 12 ธ.ค. 2563
     1.0.33 11 ธ.ค. 2563
     1.0.32 10 ธ.ค. 2563
     1.0.31 09 ธ.ค. 2563
     1.0.30 08 ธ.ค. 2563
     1.0.29 31 ต.ค. 2562
     1.0.27 30 ต.ค. 2562
     1.0.28 22 ต.ค. 2562
     1.0.26 21 ต.ค. 2562
     1.0.25 15 ต.ค. 2562
     1.0.24 10 ต.ค. 2562
     1.0.23 08 ต.ค. 2562
     1.0.22 04 ต.ค. 2562
     1.0.21 03 ต.ค. 2562
     1.0.20 08 ก.พ. 2562
     1.0.19 02 ม.ค. 2562
     1.0.18 22 พ.ย. 2561
     1.0.17 12 ต.ค. 2561
     1.0.16 09 ต.ค. 2561
     1.0.15 06 ต.ค. 2561
     1.0.14 25 ก.ย. 2561
     1.0.13 04 ก.ย. 2561
     1.0.12 22 ส.ค. 2561
     1.0.11 16 ส.ค. 2561
     1.0.10 02 ส.ค. 2561
     1.0.9 26 ก.ค. 2561
     1.0.8 24 ก.ค. 2561
     1.0.7 21 ก.ค. 2561
     1.0.6 16 ก.ค. 2561
     1.0.5 11 ก.ค. 2561
     1.0.4 10 ก.ค. 2561
     1.0.3 09 ก.ค. 2561
     1.0.2 08 ก.ค. 2561
     1.0.1 02 ก.ค. 2561
     1.0.0 01 พ.ค. 2561
 รายละเอียดการปรับแก้ไข 1.0.12
รายการที่ปรับเปลี่ยน
1. ใบรายงานผลการเรียน ร.บ. (ปวช. ปวส.) ให้อยู่ในหน้าเดียวกัน
2. ใบรายงานผลการเรียน ปพ.1 (ปวช. ปวส.) ให้อยู่ในหน้าเดียวกัน
3. ใบรายงานผลการเรียน ร.บ.1 (ปวช. ปวส.) ให้อยู่ในหน้าเดียวกัน
4. ใบรายงานการออกประกาศนียบัตร(ปวช. ปวส.) ให้อยู่ในหน้าเดียวกัน
5. สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี (ปวช. ปวส.) ให้อยู่ในหน้าเดียวกัน
รายการที่แก้ไข
1. กำหนดรายวิชาที่เปิดสอน แก้ไขให้สามารถเพิ่มกลุ่มเรียนได้ 5 กลุ่ม
2. การโอนข้อมูลแผนการเรียนจาก ศธ.02 จากเดิมเป็น .xls แก้ไขเป็น .zip